Efekty realizowanej operacji
KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Kluczowe efekty realizacji operacji będą miały charakter długofalowy i wielopłaszczyznowy. Podkreślić należy jednak, że pierwsze efekty operacji dostrzegalne będą już w czasie trwania realizacji projektu. Operacja przyczyni się do:

  • zwiększenia świadomości rolników oraz wiedzy rolników, pracowników instytucji okołorolniczych oraz decydentów na temat znaczenia zabiegu wapnowania gleb i jego wpływu na poprawę efektywności ekonomicznej prowadzenia działalności rolniczej, wpływu wapnowania gleb na poprawę jakości środowiska, zróżnicowania Polski w zakresie poziomu wapnowania gleb użytkowanych rolniczo oraz stosowanych dotychczas narzędzi poprawy tej sytuacji (efekty etapu I),
  • identyfikacji barier oraz możliwości zwiększenia poziomu wapnowania gleb, a tym samym poprawy efektywności ekonomicznej funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz jakości wód gruntowych (efekty etapu II),
  • dostarczenia i promocji wytycznych do konstrukcji nowych, skuteczniejszych programów regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie (efekty etapu III).

W perspektywie długookresowej (efekty widoczne po zakończeniu realizacji projektu) nastąpi wzrost świadomości rolników, pracowników instytucji okołorolniczych i decydentów w zakresie znaczenia wapnowania gleb dla poprawy rolniczej przestrzeni produkcyjnej i jakości środowiska. Zwiększy się wysokość i jakość płodów rolnych bez konieczności zwiększania drogiego nawożenia NPK lub możliwe będzie ograniczenie nawożenia NPK (na potrzebę ograniczania nawożenia NPK wskazują założenia koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu). Podniesie to konkurencyjność gospodarstw rolnych oraz poprawi ich wyniki ekonomiczne.

Nastąpi poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w zakresie parametrów gleby takich jak: zawartość próchnicy, struktura gleby, pojemność sorpcyjna. Zmniejszy się obciążenie środowiska, co będzie wynikało z ograniczenia odpływu składników nawozów mineralnych (NPK) do wód gruntowych oraz powierzchniowych.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr. inż Paweł Nicia