Grupa docelowa
KSOW

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Bezpośrednią grupą docelową operacji będą przede wszystkim rolnicy oraz pracownicy instytucji związanych z rolnictwem, tj.:

  • 17 oddziałów terenowych Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR) (w województwie zachodniopomorskim działają dwa oddziały terenowe),
  • 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR),
  • 16 Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR),
  • 17 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych (OSCh-R),
  • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) – oraz podległych im Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych (ZZiNW) – funkcjonujących w ramach Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie (PGWWP),
  • 16 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ),
  • 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
  • 16 Urzędów Marszałkowskich (UM).
Bardzo ważnym beneficjentem prowadzonych badań będą decydenci odpowiedzialni za kreowanie polityki rolnej oraz polityki ochrony środowiska. Identyfikacja barier i możliwości wykorzystania wapnowania gleb w poprawie wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych oraz jakości gleb i wód, wyposaży instytucje odpowiedzialne za te polityki w wiedzę, która pozwoli na poprawę stosowanych dotychczas działań oraz zwiększenie ich skuteczności.

Wiedza przekazana urzędnikom pozwoli im na dostosowanie istniejących już programów w zakresie wapnowania gleb do oczekiwań rolników. Możliwym będzie również opracowanie programów szkoleń adresowanych do rolników, podczas których omawiane będą korzyści ekonomiczne i środowiskowe wynikające z wapnowania gruntów rolnych. Całość operacji w skali kraju powinna spowodować stopniowe podnoszenie poziomu wapnowania gleb, co z kolei powinno przełożyć się na wzrost produkcji rolnej, zmniejszenie presji rolnictwa na środowisko, ograniczenie negatywnych następstw ekonomicznych wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu oraz poprawę wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Rolniczo - Ekonomiczny
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
12 662 48 71
12 662 48 69
12 662 48 70
12 662 48 72
wrol[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wre

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr. inż Paweł Nicia